Print

Jobs & Careers

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Engineer & Sales Representative) : จำนวน 4 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

- รับผิดชอบดูแลงานขาย เกี่ยวกับเครื่องมือวัด (Process Instrument) และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Process Automation : PLC, HMI, etc.) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ 

- ชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านงานขาย 0 – 3 ปี ขึ้นไป

- จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เกี่ยวกับ Process Instruments, Process Automation, PLC, Industrial control หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความขยัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มุ่งมั่นและตั้งใจจริง

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office (word, excel, PowerPoint), Outlook และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้

- สามารถสื่อสาร นำเสนอ เจรจาต่อรองและแก้ปัญหาได้ดี

- มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง และสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการอื่นๆ

- ประกันสังคม 

- ประกันอุบัติเหตุและรักษาพยาบาล 

- Commission 

- ค่าน้ำมัน

- ค่าโทรศัพท์ อื่นๆ